Játékszabályzat

Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató

 1. A jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi Tájékoztató („Szabályzat”) vonatkozik a Pajzos Zrt. (székhely: 3950 Sárospatak Nagy Lajos u. 23-25. cégjegyzékszáma:05-10-000089, adószáma: 11063070-2-05), mint Szervező (a továbbiakban: Szervező) által meghirdetett Nyereményjátékra („Nyereményjáték”).
 2. A Nyereményjáték május 28. 11:00 és június 24. 20:00 óra között (a „Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre. A Nyereményjátékban azok az vehetnek részt, akik a 18. életévüket betöltötték és a fent megjelölt dátumok között a Wolt Pajzos Pincészet oldaláról bort vásároltak és a rendelési azonosítót 2020. június 25. 10:00 óráig elküldték az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre Résztvevő, vagy Játékos”)
  A Résztvevő az üzenet beküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.
 • A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, megbízottai, és ügynökei, ezen személyeknek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatba hozhatóak a Nyereményjáték megszervezésével.
 • A Résztvevők az üzenet beküldésekor az általuk elküldött információk (megrendelés szám, e-mail cím) alapján kerülnek azonosításra. adatok esetleges változásaiból, elírásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag az e-mail törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • Azok az üzenetek, amelyek a Szabályzatban leírt előírásoknak valamilyen oknál fogva nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, amíg az érvényes üzenetek számítógépes rögzítésre kerülnek.
 • A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Nyereményjátékból.
 • A Szervező kizárólag azokat az üzeneteket tekinti érvényesnek, amelyekben a Résztvevők a valós adatokat küldik be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Résztvevő nem saját e-mail címét használta, vagy a nem megfelelő adatokat, illetve a valóságnak nem megfelelő adatokat küldi be, a Nyereményjátékkal kapcsolatos és a Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 • Az üzenet beküldésével, a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet - és adatátviteli -, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 • Az üzeneteket a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárhatja.
 • A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Résztvevőt. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
 • A Nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok az üzenetek, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Nyereményjáték témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. Az üzenet tartalmáért a Résztvevő vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Résztvevő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek az üzenettel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Résztvevőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Résztvevőre áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Résztvevő Nyereményjátékát (üzenetét) a Facebook oldalról eltávolítsa és a Résztvevő a Nyereményjátékból kizárja.
 • A jelen Szabályzat a Nyereményjáték lebonyolítását szolgáló weboldalon (http://pajzos-megyer.com/hu/megyer/68-jatekszabalyzat )publikált jegyzet linken keresztül érhető el. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 • A Nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, azt semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.
 1. A Nyereményjáték Nyereménye: hetente 1 db Megyer Hárslevelű száraz 2019-es évjáratú bor 3 literes bag-in-tube kiszerelésben.
 2. A Szervező jogosult bármely játékost a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 3. A Szervező azon Résztvevők közül, akik a megfelelő adataikat 2020. június 25. 10:00 óráig helyesen elküldik a 2. pontban leírt feltételek szerint 2020. június 25-én 12.00 óráig hetente 4 (négy) Nyertest sorsol ki. Az értékelésben azok az érvényesen beküldött üzenetek vesznek részt, amelyek a Nyereményjáték időtartamán belül kerültek beküldésre, az ezt követően beküldött üzenetek nem kerülnek figyelembevételre. A Nyeremény nem becserélhető és készpénzre nem váltható. A Nyertes a Nyereményt nem hozhatja kereskedelmi forgalomba, vagy nyilvánosan az értékesítését nem hirdetheti meg.
 4. A Szervező 2020. május 28. 11:00 és 2020. június 25. 10:00 időszak között 4 nyertest sorsol ki minden héten csütörtökön 12:00 óráig (sorsolások időpontja: 2020.június 4., 2020. június 11., 2020. június 18, 2020. június 25.). A nyerteseket a sorsolás napján értesíti e-mailen keresztül, amely során a Szervező kéri, hogy a Nyertes adja meg a Nyeremény átadásának egyeztetéséhez szükséges személyes adatait (név, cím telefonszám). Az értesítés módjához valamennyi Résztvevő a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. Ha a Nyertes, a Szervező e-mail üzenetére 48 órán belül nem válaszol, vagy egyébként a Nyereményjátékban való érvényes részvétel feltételeinek nem felel meg, a nyereményre való jogosultsága megszűnik. Ebben az esetben a Szervező egy pótnyertest sorsol és keres meg a fentiek szerint ismertetett módon. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a megadott határidőn belül, a Nyeremény nem kerül a Nyereményjátékban felhasználásra. A Szervező a Nyertesek nevét a Pajzos Tokaj facebook oldalán ( https://www.facebook.com/pajzoswinery/ )teszi közzé. A Nyertes által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a megadott elérhetőségeken bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
 1. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget.
 2. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítására. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások a Pajzos Zrt. weboldalán (http://pajzos-megyer.com/hu/megyer/68-jatekszabalyzat ).
 3. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és vásárláshoz kötött. A nyertest adófizetési kötelezettség nem terheli, amennyiben adófizetési kötelezettség merülne fel, úgy azt a Szervező átvállalja.
 4. Adatkezelési tájékoztató

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi

 rendelkezésekkel összhangban, így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi

 Rendelete (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő a Szervező, Pajzos Zrt. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen Szabályzat vagy személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi adatvédelmi felelőshöz a következő elérhetőségeken:

Adatvédelmi Tisztviselő

Pajzos Zrt.

Cím: 3950, Sárospatak Nagy Lajos u. 23-25.. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Telefonszám: +36 47 312 310

 Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény átadása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Nyereményjátékban való részvétel útján. Az adatszolgáltatás és a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes.

A Játékos külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy a nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező a saját Facebook oldalán közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a Nyereményjátékban, a Nyeremény a pótnyertesnek kerül kiadásra.

A kezelt személyes adatok köre:

(i) Nyertesek neve

(ii) Nyertesek e-mail címe

(iii) Nyertesek lakóhelye vagy tartózkodási helye

(iiii) Nyertesek telefonszáma

(iiiii) Nyertesek megrendelés száma

Az adatkezelés időtartama: a sorsolástól számított 30 (harminc) nap, azzal hogy a Nyertesek nevét tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet számviteli célokból az Adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerülnek.

A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő vagy az alábbi közreműködő partnerek, Nyereményjáték szervezésével, lebonyolításával érintett és foglalkozó munkavállalói, megbízottai ismerhetik meg.

Az adatkezelő az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

 A Játékos jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 5. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 6. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Játékos a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a megjelölt elérhetőségekre küldheti el, melyek a következők: e-mailben az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vagy postai úton a 3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 23-25.. címre.

Az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhető tájékoztatás. Főszabály szerint, amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Szervező jogosult költségtérítést kérni (500 Ft/hangfelvétel, 5 Ft/lap). A Szervező fenntartja a jogot a költségtérítés összegének és esedékességének az adott ügy egyedi körülményei alapján történő meghatározására.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szervező nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szervező válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szervező minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Szervező tájékoztatást ad a címzettekről.

A Játékos bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 1. május 28.

Pajzos Zrt.