Adatkezelési tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Pajzos Zrt.

3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 12

HUNGARY

Tel.: +3647 312 310

Fax: +3647 312 320

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A http://www.pajzos-megyer.comhttp://www.pajzos.comhttp://www.megyer.com látogatóinak (továbbá Felhasználó, Ügyfél) kiszolgálása. A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, melyben cégeknek és magánszemélyeknek nyújt Szolgáltatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat személyes adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről, adatkezelési elveiről. Bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
 • gyakorlat tilalmáról
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
 • információszabadságról (Infotv.)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. (Lsd. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett hozzájárulása)

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Szolgáltató http://www.pajzos-megyer.comhttp://www.pajzos.comhttp://www.megyer.comwww.kovercukraszda.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők minden oldal aljáról a http://www.pajzos-megyer.com/adatkezelesi-tajekoztato címen. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Szolgáltató weboldalain mindenki önszántából tud regisztrálni cégként vagy természetes, cselekvőképes 18. életévét betöltött személyként és regisztrációjával elismeri, hogy csakis saját adatait adja meg, tehát nem regisztrál más nevében. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldal látogatói és érdeklődők.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS RENDELTETÉSE

A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásuk során az alább felsorolt adatokat adhatják meg.

Kapcsolattartás és üzenetküldés céljából: név, e-mail cím, üzenet.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatok, üzenet elküldésétől számítva a szolgáltatás (tájékoztatás) elvégzéséig, illetve visszavonásáig kerülnek megőrzésre.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA Az adatszerzés biztonságos folyamata

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Az adatgyűjtés online e-mail küldéssel valósul meg.
 2. Telefonhíváson keresztül is kapcsolatba léphet az érdeklődő a szolgáltatóval.

A személyes adatok tárolásának módja, helye

Szolgáltató számítástechnikai programja által kapja meg az érdeklődő személyes adatait e-mail címére.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

A szolgáltató nem továbbít adatokat. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense és Facebook

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (pl. Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a www.google.com/adsense címen található elérhetőségein. A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu A konverziókövetők segítségével szerzett információk célja, hogy konverziós statisztikákat készítsenek. Ezúton lehetséges tájékozódni a hirdetésekre kattintó, konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Felhasználók számáról, azonban ezek olyan információt nem tartalmaznak, melyekkel bármelyik Felhasználót azonosítani lehetne. Ha a Felhasználó nem kíván részt venni a konverziókövetésben akkor böngészőjében letilthatja a cookie-k telepítését  és így nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban sem. A Google AdWords (további információ: https://adwords.google.com/home lényege, hogy mások elhelyezhetik a hirdetésüket Szolgáltató honlapján, mely szintén személyre szabottan jelenhet meg az érdeklődő számára. A Facebook (bővebb információ: https://www.facebook.com/about/privacy/update)  segítségével pedig like-olni lehet az egyes cikkeket az oldalon vagy megosztani azt.

Google AdWords konverziókövetésről szóló tájékoztatás

A Szolgáltató a Google AdWords szolgáltatásait is használja, melynek része a része a  Google konverziókövető szolgáltatás. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó Google-hirdetés segítségével jut el egy weboldalra, akkor egy cookie kerül a számítógépére a konverziókövetésnek megfelelően, mely érvényessége korlátozott és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor ez a cookie nem járt le és a Felhasználó honlapokat böngész éppen, akkor a Szolgáltató és a Google is észleli, ha a hirdetésre kattint a Felhasználó. Mivel minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azok nem nyomon követhetőek. A cookie-k segítségével azonban az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítenek el. Ennek segítségével tudnak az AdWords ügyfelei tájékozódni a hirdetésükre kattintó, valamint konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Ezekkel az adatokkal azonban nem lehet a felhasználókat azonosítani. A konverziókövetési statisztikában nem szerepel a Felhasználó adata, ha a böngészőnkben a cookie-k telepítésének lehetőségét letiltja. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Szolgáltató által igénybe vett szoftverek, szolgáltatások

Közösségi oldalakAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram, stb. közösségi oldalakon történő regisztrálással a Felhasználó neve és a Felhasználó nyilvános profilképe segítségével. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése, „lájkolása”. Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje, adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: maga az adatkezelés a közösségi oldalakon történik, így az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról. Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása által az adott közösségi oldalon.

Cookie-k (sütik) kezelése

Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további információk: http://hu.facebook.com/help/cookies/ A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

Adatfeldolgozók

 • Hosting szolgáltatás és levelezés: Hosting szolgáltató: INTER.HU Kft., 2030 Érd, Diósdi út 18., Kapcsolat a tárhelyszolgáltatóval: http://inter.hu/kapcsolat.php

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Tartalom és információ megosztás

A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre.

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást, az adott szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az általa megjelölt elérhetőségeken. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltató-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
 • adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon történik, papíralapú kezelésre nem vonatkozik

A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az adatkezelő a kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, illetve megtagadhatja azt.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. e-mail útján). A Felhasználó személyes adatait az inaktivitás esetén szintén törölheti a Szolgáltató. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – Szolgáltató törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését. Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.  

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az adathordozhatósághoz

való jog az alábbi jogokat jelenti:

 • jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja
 • jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti adatkezelő akadályozná (ez a jog az érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti adattovábbítást hivatott elősegíteni).

Igény bejelentése

Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: e-mail útján. A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – Szolgáltató részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét. Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. Amennyiben Szolgáltató a jelen oldalt módosítja, frissíti, a módosítás a közzétételtől automatikusan érvénybe lép. Ezért felhívjuk a weboldal látogatóinak figyelmét, hogy a weboldalon lévő legfrissebb változat elolvasását végezzék el.

BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT, HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó vagy egyéb érintett a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-1-3911400, www.naih.hu Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40. Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100 Telefax: 06-1-269-3541 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Név: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 20 33

Tokaji Borvidék

A Tokaji Borvidéket 1737-ben a világ első zárt borvidékének nyilvánították, 2002 óta az UNESCO világörökség része. Területe 6202 hektár, földrajzilag az abaújszántói és  a sátoraljaújhelyi Sátor-hegyek, valamint a tokaji Kopasz-hegy alkotta háromszögben terül el.

Hagyományos tokaji szőlőfajták: furmint, hárslevelű, sárgamuskotály, kövérszőlő, zéta, kabar – kizárólag ezen szőlőfajtákból készült bor kaphatja meg a Tokaji eredetjelzőt.

A Tokajit megkóstolni és megszeretni…

A Tokaji Borvidéken termő borok karaktere egyedi, markánsan minerális. Feszes savszerkezetű borok ezek, melyek között egyaránt találunk könnyed vagy fajsúlyos vacsorához, illetve délutáni baráti beszélgetéshez valót.

A Tokaji borok a XVI. században a szerémség borainak szerepét átvéve váltak a magyar királyi udvar kedvelt italává. A nemes Tokaji hamarosan a világ uralkodó családjainak vacsoraasztalán is közkedvelt szerepet kapott, gyakran ezzel zárták a nagy, ünnepi vacsorákat, XIV. Lajos pedig egyenesen a királyok borának tartotta.

A Tokaji borok különlegességét több tényező együttes jelenléte biztosítja:

 • az évszázadokkal ezelőtt a borvidékre telepített szőlőfajták egyedisége és ezek páratlanul szép sav-cukor kombinációja
 • optimális környezeti adottságok az édes bor készítéshez: a borvidéket körbezáró hegyeknek és a környező folyóknak – Bodrog és Tisza - köszönhető gazdag páratartalom teszi lehetővé a Botrytis cinerea (nemes penész) kifejlődését és az aszúborok készítését
 • a vulkanikus talajból a borba átmentődött mineralitás az édesborokhoz jellegzetes aromákat ad, a száraz boroknak pedig egyedi karaktert
 • a nagyrészt helyi, Zempléni tölgyből készült, különböző pörkölési fokozatú hordókban való érlelés

Néhány, a Tokaji borokhoz kapcsolható fogalom

Száraz borok

A régi Vinum Ordinarium kategóriának feleltethető meg, készítéséhez egészséges, teljes érésben lévő, vagy töppedt szemeket is tartalmazó fürtöket használunk fel, melyeket típustól függően héjon áztatunk, vagy áztatás nélkül, bogyózással préselünk. Ezen borok készítésénél általában többfázisú szüretet alkalmazunk a bor komplexitása érdekében. Száraz borainkat reduktívan tartályban, illetve több évig tartó tölgyfahordós érleléssel készítjük.

Késői szüretelésű borok

Botritiszes szemeket is tartalmazó fürtöket szüretelünk, melyeket egyben préselünk. A tartályban történő erjesztést több hónapig tartó tartályos, vagy fahordós érlelés követi.

Szamorodni

A Botrytis cinerea által megtámadott szőlőszemeket is tartalmazó fürtöket válogatás nélkül szüreteljük – erre utal a lengyel eredetű szamorodni kifejezés, jelentése: ahogy termett - egyben préseljük, forgalomba hozatal előtt legalább egy évig tölgyfahordóban és egy évig palackban érleljük.

Aszúszem

A Botrytis cinerea által megtámadott szőlőszem nemes érésnek indul, az érés végére koncentrált cukor és savtartalommal rendelkezik.

Aszúbor

A szemenként a fürtökből kézzel kiszedett aszúszemeket hagyományosan azonos évjáratú alapborba, vagy magas beltartalmú mustba áztatjuk 12 -36 órán át. Az aszú édesbor, melynek kötelező érlelési ideje három év. Ebből legalább két évet hordóban, egy évet palackban tölt a bor forgalomba hozatal előtt.

Puttonyszám

Az aszúszemeket a huszadik század elejéig hagyományosan puttonyba szedték, innen származik a „puttonyos” jelző. A puttonyszám hagyományosan 3-4-5-6 lehet. Évszázadokkal ezelőtt ezzel jelölték, hogy egy gönci hordónyi musthoz hány puttony aszúszemet adtak – ma a puttonyszám a bor cukortartalmára utal, mely 60-180 grammig terjedhet.

Aszúeszencia

A 6 puttonyos aszú megfelelője: az aszúeszenciát az aszúval megegyező módon készítettük 2011-ig, az egyetlen lényeges különbség a cukor tartartalomban volt: a 180 grammnál magasabb puttonyszámú aszúkat sorolhattuk ebbe a kategóriába. Az elnevezés fogalmi zavart okozott a fogyasztókban, ezért egy EU-s szabályozás miatt 2011 óta a 180 grammnál magasabb cukortartalommal rendelkező borokat is 6 puttonyos aszúként címkézzük.

Natureszencia

A leszedett és tartályokban tárolt aszúszemek önsúlyuknál fogva összepréselődnek, kedvező évjáratban (kellő napsütés, páratartalom és esőmennyiség) a tartály alján kinyerhető színlé a natureszencia. Ez a Tokaji Borvidék legexkluzívabb terméke, mely minimális alkoholtartalommal és literenként többszáz gramm cukortartalommal rendelkezik. Évszázadokkal ezelőtt orvosok receptre írták betegeknek, valamint gyermekre vágyó házaspároknak..

Egyéb, hagyományos Tokaji borkategóriák

Fordítás

Az aszúbor készítéshez kipréselt aszútésztát azonos évjáratú mustban, vagy borban áztatják, majd legalább egy évig fahordóban, majd egy évig palackban érlelik.

Máslás

Az aszúkészítés során, a préselés után visszamaradt, leülepedett seprőt újra felöntik alapborral, mely a seprőben lévő cukortartalomnak köszönhetően tartályban fermentálódik, ezt legalább egy évig történő hordós és legalább egy évig tartó palackos érlelés követi.

tokajiborvidek
sarospatak
aszu2
aszubogyo
aszupillangoresize
erleles

Kapcsolat Pajzos

Pajzos Zrt.

3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 12

HUNGARY

Tel.: +3647 312 310

Fax: +3647 312 320

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Latitude: 48.3308456
Longitude: 21.5684827 

Contact

Pajzos Zrt.

3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 12

HUNGARY

Tel.: +3647 312 310

Fax: +3647 312 320

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Latitude: 48.3308456
Longitude: 21.5684827 

Contactez-nous

Pajzos Zrt.

3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 12

HUNGARY

Tel.: +3647 312 310

Fax: +3647 312 320

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Latitude: 48.3308456
Longitude: 21.5684827 

Kapcsolat Megyer

Megyer Zrt.

3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 12

HUNGARY

Tel.: +3647 312 310

Fax: +3647 312 320

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Latitude: 48.3308456
Longitude: 21.5684827 

Dűlők

Pajzos dűlő

A déli, délnyugati fekvésű, kiváló adottságokkal rendelkező területen nyirokbemosódásos barna erdőtalaj andezittufa kőzettel keveredik. Ennek a talajnak rendkívül jó a hőmegtartó képessége, ennek köszönhetően szépen érik és kiválóan aszúsodik rajta a szőlő. Ez utóbbi a kiváló klimatikus viszonyok mellett elsősorban a területet délről határoló Zsadány pataknak köszönhető, amely a botritisz képződéshez szükséges párát biztosítja. Északról a területet tölgyerdő határolja.

A Pajzos dűlő területe 87 hektár, ebből jelenleg 54 termő. 17 hektáron Hárslevelű, 17 hektáron Sárga Muskotály, 22 hektáron Furmint ültetvények találhatók, valamint az elmúlt években kísérleti jelleggel telepített még a pincészet ide Zéta, Kabar, Gohér és Kövérszőlő fajtákat is. A Hárslevelű szőlő egy részét zömében még a hetvenes években ültették, az újabb telepítések 2000 és 2004 között zajlottak, ezek 2007-ben hoztak először termést.

Megyer dűlő

A Megyer dűlő déli kitettségű, délkeleti-délnyugati fekvésű terület. Talaja színes, változékony, erősen keveredett riolittufa, amely puha, málladékony alapot képezve kedvez a magas beltartalmú borok készítésének. A Pajzos dűlőhöz képest itt jóval hűvösebb a klíma, kevesebb a napsütéses órák száma, csakúgy, mint a páratartalom, ezért a szőlő itt a Megyerhez képest későbben érik és lassabban aszúsodik. Az itteni klíma és talajadottságok elsősorban a száraz borokhoz való alapanyag készítésére hatnak kedvezően.

A Megyer dűlő mérete 109 hektár, melyből jelenleg 63 termő. Legnagyobb részében, 24 hektáron Furmintot, 23 hektáron Hárslevelűt, 10 hektáron Sárga Muskotályt, 6 hektáron pedig Chardonnay szőlőfajtát művelünk, zömében idős tőkékkel, ez utóbbiakat 1968 és 1974 között telepítették.

Pajzos-dulo
pajzosauto
pajzosboruseg
pajzosboruseg2
pajzostokesor3
pajzostokesor